Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
Regulamin Drukuj

Regulamin Sklepu Eden Market


§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

 

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.edenmarket.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym Edenmarket.pl
3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
 • zamawiany towar
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności;
4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego Edenmarket.pl
5. Zamówienie może być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:
 • na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 • Odbiór osobisty
6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 5 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.
7. W chwili składania zamówienia Klient może mieć możliwość podzielenia zamówienia na kilka paczek. W takiej sytuacji podział zamówienia można dokonać pod względem przewidywanego czasu realizacji. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.
8. Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór produktów osobiście, zamówienie może być podzielone na kilka paczek.
9. Sklep Internetowy Edenmarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
10. Jeśli w Magazynie Centralnym zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Edenmarket.pl wyśle  do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
11.  W przypadku, gdy Sklep Internetowy Edenmarket.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.
12.  Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy Edenmarket.pl.
13.  Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy Edenmarket.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy Edenmarket.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy Edenmarket.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 

§ 2.
Ceny towarów
1. Sklep Internetowy edenmarket.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.edenmarket.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego edenmarket.pl, za pośrednictwem Internetu;
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego edenmarket.pl  zamieszczone przy oferowanym produkcie: 
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego edenmarket.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://edenmarket.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;
5. Sklep Internetowy edenmarket.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie internetowym edenmarket.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.
7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym edenmarket.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.edenmarket.pl.  

 

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

 

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta edenmarket.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego edenmarket.pl.
3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
 • osobiście, gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia we siedzibie edenmarket.pl.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym edenmarket.pl.
 • osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego edenmarket.pl
 • przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy edenmarket.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;
   
2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy edenmarket.pl potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności;

3. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie, którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

 
§ 5.
Czas realizacji zamówień

 

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy edenmarket.pl podaje czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy;
3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
4. Sklep Internetowy edenmarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

 


 

§ 6.
Warunki gwarancji

 

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy edenmarket.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy edenmarket.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy edenmarket.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego edenmarket.pl;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego edenmarket.pl, w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.

 

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:
 • kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
 • samodzielnie anulując zamówienie na stronie edenmarket.pl.
   
2. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym edenmarket.pl towar, za wyjątkiem prasy oraz rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.
3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu (Wzór oświadczenia)
4. Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, można dokonać z całości lub jego części, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w § 7 Regulaminu:

 

5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą lub kurierem Sklep Internetowy edenmarket.pl:
 • zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
 • nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

  
§ 9.
Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym edenmarket.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym edenmarket.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy edenmarket.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego edenmarket.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego edenmarket.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego edenmarket.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego edenmarket.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego
3. Sklep Internetowy edenmarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym edenmarket.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym edenmarket.pl.
5. Sklep Internetowy edenmarket.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy edenmarket.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 lutego 2010.
10. Sklep Internetowy edenmarket.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.edenmarket.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

Site by: Yooka Multimedia - All Rights Reserved
Twój koszyk jest pusty.